Ban Giám Hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Trung Nghĩa
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: letrungnghia64@gmail.com
Hiệu Trưởng
Đại Học
Lê Trung Nghĩa
2 Nguyễn Thị Dung
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: thidung2005@gmail.com
Phó Hiệu Trưởng
Đại Học
Nguyễn Thị Dung
3 Trịnh Thị Trúc Duyên
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: kyduyen.thcsphucuong@gmail.com
Phó Hiệu Trưởng
Đại Học
Trịnh Thị Trúc Duyên
Văn Phòng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đinh Kim Hồng Thắm
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: thamvtpc@gmail.com
Nhân Viên: Văn Thư
Tổ trưởng
Đại Học
Đinh Kim Hồng Thắm
2 Nguyễn Ngọc Thơ
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: ngoctho6487@gmail.com
Nhân Viên: Y Tế
Tổ Phó Chuyên Môn
Sơ Cấp
Nguyễn Ngọc Thơ
3 Nguyễn Thị Minh Ngọc
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: minhngocnguyen1981@gmail.com
Nhân Viên: Kế Toán
Đại Học
Nguyễn Thị Minh Ngọc
4 Phạm Duy Trung
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: chibo7cn@gmail.com
Nhân Viên: Bảo Vệ
12/12
Phạm Duy Trung
5 Trần Tuấn Khanh
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: tk471285@gmail.com
Nhân Viên: Bảo Vệ
8/12
Trần Tuấn Khanh
6 Lý Thanh Tùng
Điện thoại:
0274. 3825.994
Nhân Viên: Bảo Vệ
5/12
Lý Thanh Tùng
7 Nguyễn Anh Khanh
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: khanhnguyenpc1212@gmail.com
Nhân Viên: Phục Vụ
9/12
Nguyễn Anh Khanh
8 Nguyễn Thị Thủy
Điện thoại:
0274. 3825.994
Nhân Viên: Phục Vụ
6/12
Nguyễn Thị Thủy
Toán - Tin
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ngô Thị Hồng Huệ
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: honghuepcsmate@gmail.com
Giáo Viên: Toán Học
Tổ Trưởng Chuyên Môn
Đại Học
Ngô Thị Hồng Huệ
2 Phạm Thị Diệu Hiền
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: dieuhien4468@gmail.com
Giáo Viên: Toán Học
Tổ Phó Chuyên Môn
Đại Học
Phạm Thị Diệu Hiền
3 Bùi Thị Hoa
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: truonghoalinh@gmail.com
Giáo Viên: Toán Học
Đại Học
Bùi Thị Hoa
4 Đỗ Cẩm Quỳnh
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: quynhnhu230502@gmail.com
Giáo Viên: Toán Học
Đại Học
Đỗ Cẩm Quỳnh
5 Nguyễn Thị Xuân Hòa
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: nguyenthixuanhoa72@gmail.com
Giáo Viên: Toán Học
Đại Học
Nguyễn Thị Xuân Hòa
6 Võ Thị Sang
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: vtsangpb@gmail.com
Giáo Viên: Toán Học
Đại Học
Võ Thị Sang
7 Lâm Thị Hồng Diễm
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: hongdiempc@gmail.com
Giáo Viên: Toán Học
Đại Học
Lâm Thị Hồng Diễm
8 Trần Hạnh Duyên
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: hanhduyen.tran@gmail.com
Giáo Viên: Toán Học
Đại Học
Trần Hạnh Duyên
9 Nguyễn Thị Kim Oanh
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: ntko1975@gmail.com
Giáo Viên: Toán Học
Đại Học
Nguyễn Thị Kim Oanh
10 Trần Hải Đăng
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: dzaigia1988@gmail.com
Giáo Viên: Tin Học
Đại Học
Trần Hải Đăng
11 Ôn Thiện Tài
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: thientai.it@gmail.com
Giáo Viên: Tin Học
Đại Học
Ôn Thiện Tài
Ngữ Văn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Hoàng
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: hoangttpt@gmail.com
Giáo Viên: Ngữ Văn
Tổ Trưởng Chuyên Môn
Đại Học
Nguyễn Thị Hoàng
2 Lê Thanh Lưu
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: thanhluu1073@gmail.com
Giáo Viên: Ngữ Văn
Tổ Phó Chuyên Môn
Đại Học
Lê Thanh Lưu
3 Hồ Hương Huyền
Điện thoại:
0274.825.994
Email: huonghuyen1610@gmail.com
Giáo Viên: Ngữ Văn
Đại Học
Hồ Hương Huyền
4 Nguyễn Minh Vũ
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: minhvu1108@gmail.com
Giáo Viên: Ngữ Văn
Đại Học
Nguyễn Minh Vũ
5 Cao Thị Nga
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: caongapc@gmail.com
Giáo Viên: Ngữ Văn
Đại Học
Cao Thị Nga
6 Tôn Thị Quỳnh Hoa
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: quynhhoa.hoaloi@gmail.com
Giáo Viên: Ngữ Văn
Đại Học
Tôn Thị Quỳnh Hoa
7 Nguyễn Ngọc Mai
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: ngocmai281193@gmail.com
Giáo Viên: Ngữ Văn
Đại học
Nguyễn Ngọc Mai
8 Giang Thị Kim Thanh
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: kimthanhnguvan@gmail.com
Giáo Viên: Ngữ Văn
Đại Học
Giang Thị Kim Thanh
9 Trần Thị Kim Linh
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: trankimlinh80@gmail.com
Giáo Viên: Ngữ Văn
Cao Đẳng
Trần Thị Kim Linh
Ngoại Ngữ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thị Thái Hà
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: phamthithaiha77@gmail.com
Giáo Viên: Tiếng Anh
Tổ Trưởng Chuyên Môn
Đại Học
Phạm Thị Thái Hà
2 Lưu Thị Minh Trang
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: tanchien.vt@gmail.com
Giáo Viên: Tiếng Anh
Tổ Phó Chuyên Môn
Cao Đẳng
Lưu Thị Minh Trang
3 Lê Thị Trâm Anh
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: anhhungapple@gmail.com
Giáo Viên: Tiếng Anh
Đại Học
Lê Thị Trâm Anh
4 Lê Khánh Chi
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: lkc2610@gmail.com
Giáo Viên: Tiếng Anh
Đại Học
Lê Khánh Chi
5 Trần Thị Mai Trâm
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: maitrampc@gmail.com
Giáo Viên: Tiếng Anh
Đại Học
Trần Thị Mai Trâm
6 Nguyễn Thị An Hà
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: nguyenthianha85@gmail.com
Giáo Viên: Tiếng Anh
Đại Học
Nguyễn Thị An Hà
7 Trần Thị Lệ Quyên
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: tranthilequyen1979@gmail.com
Giáo Viên: Tiếng Anh
Đại Học
Trần Thị Lệ Quyên
8 Huỳnh Xuân Hồng
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: xuanhong2110@gmail.com
Giáo Viên: Tiếng Anh
Đại Học
Huỳnh Xuân Hồng
9 Phạm Văn Trí
Điện thoại:
0274.3825.994
Email: triphucuong@gmail.com
Giáo Viên: Tiếng Anh
Đại Học
Phạm Văn Trí
Hóa - Sinh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thị Huệ
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: phamhuetdm@gmail.com
Giáo Viên: Sinh Học
Tổ Trưởng Chuyên Môn
Đại Học
Phạm Thị Huệ
2 Phạm Thị Mỹ Linh
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: mylinhphamthi80@gmail.com
Giáo viên Hóa - Công Nghệ
Tổ Phó Chuyên Môn
Đại Học
Phạm Thị Mỹ Linh
3 Phùng Thị Hồng Nhung
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: hongnhung3079@gmail.com
Giáo Viên Hóa Học - Công Nghệ
Đại Học
Phùng Thị Hồng Nhung
4 Nguyễn Kim Hiếu
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: hieungoc01@gmail.com
Giáo Viên: Ngữ Văn - Công nghệ
Đại Học
Nguyễn Kim Hiếu
5 Nguyễn Quang Minh
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: quangminh67@gmail.com
Giáo Viên: Hóa Học
Chủ Tịch Công Đoàn
Đại Học
Nguyễn Quang Minh
6 Trần Thị Phương
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: bichphuong1593@gmail.com
Giáo Viên: Sinh Học
Cao Đẳng
Trần Thị Phương
7 Lê Thị Mai
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: thanhmaile28@gmail.com
Giáo Viên: Sinh Học
Đại Học
Lê Thị Mai
8 Trần Linh Hải Yến
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: tranyen4396@gmail.com
Giáo Viên: Sinh Học
Cao Đẳng
Trần Linh Hải Yến
9 Phan Thị Hoa Hà
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: phanhoaha@gmail.com
Phụ Trách Phòng Thiết Bị
Đại Học
Phan Thị Hoa Hà
Lý - Công Nghệ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Ngọc Lý
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: ngoclynvt@gmail.com
Giáo Viên: Vật Lý
Tổ Phó Chuyên Môn
Đại Học
Phan Ngọc Lý
2 Nguyễn Thị Mỹ Dung
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: nguyendung037810307@gmail.com
Giáo Viên: Vật Lý
Đại Học
Nguyễn Thị Mỹ Dung
3 Lê Thị Thanh Hoa
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: thanhhoa.thcspc@gmail.com
Giáo Viên: Vật Lý - Công Nghệ
Đại học
Lê Thị Thanh Hoa
4 Nguyễn Anh Tuấn
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: nguyenanhtuanphucuong@gmail.com
Giáo Viên: Vật Lý - Công Nghệ
Đại Học
Nguyễn Anh Tuấn
5 Lê Văn Khôi
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: khoimuahe87@gmail.com
Giáo Viên Vật Lý - Phụ Trách Phòng Lý
Bí Thư Đoàn
Đại Học
Lê Văn Khôi
Sử - Địa - GDCD
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Thị Thúy Hằng
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: thuyhanggdcd@gmail.com
Giáo Viên: GDCD
Tổ Trưởng Chuyên Môn
Cao Đẳng
Đặng Thị Thúy Hằng
2 Lê Thị Định
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: lethidinh79@gmail.com
Giáo Viên: Địa Lý
Đại Học
Lê Thị Định
3 Ngô Thị Thùy Trang
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: ngothuytrang82@gmail.com
Giáo Viên: GDCD
Đại Học
Ngô Thị Thùy Trang
4 Đỗ Thị Duyên
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: doduyen2014@gmail.com
Giáo Viên: Lịch Sử
Đại Học
Đỗ Thị Duyên
5 Nguyễn Thị Thu Thảo
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: tthao93bd@gmail.com
Giáo Viên: Địa Lý
Cao Đẳng
Nguyễn Thị Thu Thảo
6 Trịnh Thế Hậu
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: thehau-c2btx@pg.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên: Lịch Sử
Đại Học
Trịnh Thế Hậu
7 Nguyễn Thị Chánh Lộc
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: nguyenthichanhloc1981@gmail.com
Giáo Viên: Lịch Sử
Đại Học
Nguyễn Thị Chánh Lộc
Thể Dục - Nhạc - Mỹ Thuật
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Song Hà
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: songhapc@gmail.com
Giáo Viên: Âm Nhạc
Tổ Trưởng Chuyên Môn
Đại Học
Lê Song Hà
2 Võ Hoàng Hà
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: vohoanghaco@gmail.com
Giáo Viên: Thể Dục
Tổ Phó Chuyên Môn
Thạc Sĩ
Võ Hoàng Hà
3 Trịnh Nguyễn Nghi Phúc
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: nghiphuctrinhnguyen@gmail.com
Giáo Viên: Thể Dục
Đại Học
Trịnh Nguyễn Nghi Phúc
4 Đoàn Ngọc Hữu
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: dnhuu123@gmail.com
Giáo Viên: Thể dục
Đại Học
Đoàn Ngọc Hữu
5 Nguyễn Thị Phương Hoàng
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: nguyenphuonghoangtd@gmail.com
Giáo Viên: Thể Dục
Đại Học
Nguyễn Thị Phương Hoàng
6 Dương Ngọc Sanh
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: dnsanh69@gmail.com
Giáo Viên: Mỹ thuật
Thủ Quỹ
Cao Đẳng
Dương Ngọc Sanh
7 Lê Văn Ân
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: levanan201@gmail.com
Giáo Viên: Mỹ thuật
Đại Học
Lê Văn Ân
8 Thái Thị Minh
Điện thoại:
0274. 3825.994
Email: thaiminh1981@gmail.com
Giáo Viên: Âm Nhạc
Đại Học
Thái Thị Minh
Truyền hình giáo dục
Văn bản mới

299/PGDĐT

Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS

Ngày ban hành: 11/03/2024

162/PGDĐT

Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024

Ngày ban hành: 31/01/2024

293/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức

Ngày ban hành: 08/03/2024

202/PGDĐT

Ngày ban hành: 21/02/2024. Trích yếu: Báo cáo kết quả tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành: 21/02/2024

212/PGDĐT

Ngày ban hành: 23/02/2024. Trích yếu: Triển khai an toàn thông tin, tham gia môi trường mạng an toàn đối với hoạt động giảng dạy, quản lý giáo dục

Ngày ban hành: 23/02/2024

Thăm dò ý kiến

Học sinh có những điều kiện nào phục vụ việc học qua Internet?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay149
  • Tháng hiện tại25,302
  • Tổng lượt truy cập3,044,309
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây